יחסי לקוח בנק

 

היחסים שבין הבנק לבין הלקוח הינם מורכבים ומוטלים חובות משפטיות על שני הצדדים. לאחרונה טיפל משרדנו במספר תביעות בעלות השלכות כספיות ומשפטיות מרחיקות לכת בתחום זה. להלן ריכוז תמציתי של ההלכות המשפטיות.
בנקאות:

 

1.1 היחסים שבין הבנק לבין הלקוח הינם מורכבים ומוטלים חובות משפטיות על שני הצדדים. לאחרונה טיפל משרדנו במספר תביעות בעלות השלכות כספיות ומשפטיות מרחיקות לכת בתחום זה.

1.2 ביחסים שבין הלקוח לבנק יש לציין את ההחלה, ביתר שאת, של חובת תום הלב של הבנק כלפי לקוחותיו.

 

1.3 גם מי שערב כלפי הבנק לחוב של אחר נחשב כלקוח של הבנק על פי הדין.

1.4 להלן מספר חובות שהוטלו על הבנק כלפי לקוחותיו:
א.חובת הגילוי: נקבע בפסיקה כי מכח עקרון תום הלב חלה חובת הגילוי על הבנק כלפי לקוחותיו. נקבע כי בכל מקרה בו הבנק יחתים אדם על ערבות או משכנתא שנועדו להבטחת חובותיו של אדם אחר, עליו להגדיר בשפה פשוטה וברורה את היקף הסיכון. החובה חלה על הבנק גם כאשר הוא שולח את הלקוח לחתום על מסמכים בפני עו"ד חיצוני אחר. בהתאם חלה חובה על הבנק לגלות ללקוח למשל את שיעורי הריבית, וויתור על זכויות והגנות הניתנות להם על פי דין, מטרת ההלוואות וגורמי סיכון רלוונטיים. ה"פ (ת"א - יפו) 157/01 שרה רייז נ' מיסטר מאני ישראל בע"מ, ת.א. 2374/04 מיכל מרטין נ' בנק הפועלים בע"מ.
גם חוק הבנקאות (שרות ללקוח) מטיל על הבנק חובות גילוי כלפי הלקוח.
ב.חובה לנהוג בתום לב כלפי הלקוח: סעיף 12 לחוק החוזים וסעיף 39 לחוק החוזים מטילים על הבנק חובה לנהוג בתום לב כלפי לקוחותיו. חובת הבנק הינה מוגברת כאשר צפויה בעיה בפעולה אותה מבקש הלקוח לעשות. כגון מתן ערבות לחשבונות הנמצאים בחריגה.
ג.חובה שלא להטעות את הלקוח: סעיף 3 לחוק הבנקאות (שרות ללקוח) קובע כי הבנק לא יעשה במעשה או במחדל בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת דבר העלול להטעות לקוח בכל עניין מהותי.
ד.חובה לנהוג בזהירות ובדרך המקובלת בנסיבות העניין: על הבנק מוטלת חובת זהירות כלפי הלקוח. הפרת חובת הזהירות כלפי הלקוח מקימה ללקוח עילת תביעה בגין רשלנות כלפי הבנק ועובדיו.
ה.חובת הבנק ליידע את הלקוח אודות החוב בחשבון: על הבנק מוטלת חובה לידע את הלקוח אודות מצב חוב בחשבון לו ערב הלקוח. על הבנק חובה להודיע ללקוח בכל מקרה בו הנערב איננו עומד בתשלום ההלוואה. לאחרונה ניתן פסק דין הקובע כי על הלקוח להוכיח איזה נזק נגרם לו כתוצאה מכך שלא יודע על ידי הבנק על יתרות החוב בחשבון.
ו.חוזים אחידים: חוזי הבנקים עם הלקוחות הינם חוזים אחידים. ניתן במקרים מסויימים לעתור לביטול הסעיפים המקפחים בחוזים האחידים. סעיף מקפח בחוזה אחיד הינו סעיף אשר בין היתר מקנה יתרון בלתי צודק ובלתי סביר לבנק. סעיף מקפח הוא גם סעיף המקנה לבנק זכויות בלתי סבירות וחד צדדיות.
ת"א 24490/01 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' ציטרונבואם.

1.5 גם על הלקוח מוטלות חובות משפטיות במגעיו עם הבנק. נציין בקצרה כי על הלקוח לפעול להקטנת הנזק ולנהוג בתום לב ובדרך המקובלת כלפי הבנק. מומלץ ביותר לקרוא ולבדוק כל מסמך לפני חתימתו.

* אין באמור בעדכון זה בכדי להוות ייעוץ משפטי. כל מקרה יש לבחון לגופו של עניין.

שמואל ברטלר עו"ד
שותף במשרד יעקב ברטלר עורכי דין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר שלום רב, הריני להודיעך כי הושלם הליך רישומה של הגב' כבעלים של הדירה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים (טאבו) אני מודה לך על טיפולך המסור.

פרסומים וחדשות

חיים משותפים והסכמי ממון

 

התפרסם מאמרו של עוה"ד שמואל ברטלר העוסק בחיים משותפים והסכמי ממון אצל ידועים בציבור.

AVI 2821