עדכוני חקיקה: חופשה שנתית, דמי הבראה ועוד

 

להן עדכוני חקיקה שונים בדיני עבודה אשר לוקטו על ידי משרדנו לאור פניות מלקוחות המשרד השונים.
דיני עבודה:

 

בעקבות שאלות רבות שנשאלנו להלן בקצרה מספר נתונים לגבי זכאות עובדים לחופשה, לדמי הבראה, לשכר מינימום ולכספי תגמולי ביטוח המנהלי במקרה של פיצויים פיטורים.

1.1 חופשה שנתית: חוק חופשה שנתית, התשי"א - 1951 קובע כי כל עובד זכאי לחופשה על פי החוק. סעיף 3 לחוק קובע את אורך החופשה:
בעד כל אחת מ - 4 השנים הראשונות - 14 יום
בעד השנה החמישית - 16 יום
בעד השנה השישית - 18 יום
בעד השנה השביעית - 21 יום
בעד השנה השמינית ואילך - יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום.
לגבי עובד שעבד פחות מ - 200 יום בשנה יחושבו ימי החופשה לפי חלק יחסי ממספר הימים דלעיל, כיחד מספר ימי העבודה בפועל למספר 200.

1.2 דמי הבראה: הזכות לדמי הבראה היא זכות נלוות לעבודה. עובד זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד. הזכות לקבלת דמי הבראה נבחנת על ידי צווי ההרחבה שהיו קיימים שעה שהיא נוצרה. דמי הבראה ניתן לשלם פעם בשנה ואפילו לפצלם.
תשלום דמי הבראה לאחר סיום העבודה נחשב כפדיון דמי הבראה. בכדי לזכות בדמי הבראה על העובד להוכיח כי עבד לפחות שנה אחד אצל אותו מעביד.

1.3 שכר מינימום: בעניין זה קובע חוק שכר מינימום שהוא חוק קוגנטי כי עובד במשרה מלאה ועובד במשרה חלקית, באופן יחסי, זכאים לשכר מינימום. שכר המינימום מתעדכן מידי פעם כפי שמפורסם ברשומות. שכר המינימום כולל שכר יסוד או שכר משולב. תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו כאשר לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בגין משמרות, פרמיה מדידה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורות וכו', מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה אש"ל ונסיעות שמשלם מעביד. סעיף 3 ב' (3) לחוק. נטל ההוכחה היא על המעביד החייב בניהול פנקסים מסודרים. חוק זה נושא בחובו גם סנקציות פליליות וגם סנקציות אזרחיות.

1.4 ביטוח מנהלים ופיצויי פיטורים: סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע או אם תשלום כאמור אושר בצו על ידי שר העבודה ובמידה שאושר. יש לשים לב כי במקרים רבים ההפרשות לתגמולים אינם מכסים את מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. כדאי גם לבדוק את תנאי השחרור לעובד של כספי פיצויי הפיטורים בקופות התגמולים למיניהן.

2. כללי:
האמור לעיל מובא בתמציתיות ובקיצור ואין הוא מהווה חוות דעת משפטית או אחרת או המלצה מכל סוג שהוא.
נשמח לענות לכל שאלה שמתעוררת.

שמואל ברטלר, עו"ד

מכתבי הוקרה

יפה מאוד, בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל הנוגעים במעשה.

פרסומים וחדשות

חובת סודיות ואי תחרות

AVI 2821