תיקון 24 לחוק הגנת השכר

 

ביום 1.2.09 יכנס לתוקפו תיקון מס' 24 (תלושי שכר) לחוק הגנת השכר. מטרת התיקון, כהגדרתה בהצעת החוק, "להרחיב את מערך ההוראות הקיימות בחוק, להעלות לדרגת חקיקה ראשית, הוראות שהיו נתונות לקביעת שר התעשיה, לקבוע עבירות פליליות נוספות בשל הפרת הוראות החוק וכן להוסיף במפורש סעדים לסמכות בית הדין לעבודה." החוק מטיל בין היתר את החובות הבאות על המעביד:

 

1. על המעביד למסור לכל עובד תלוש שכר הכולל את פרטי השכר ששילם לעובד, כמפורט בתוספת לחוק. את התלוש יש להמציא לעובד עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה או הקצבה (לא חל על עובד שירות בעבודות משק).

2. מעביד אשר לא מוסר תלוש שכר ו/או לא מוסר את מלוא הפרטים הנדרשים צפוי לקנס. לבית הדין לעבודה סמכות לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק בשל כל תלוש שכר שלא נמסר או שנמסר ללא הפירוט הנדרש. הפיצויים לדוגמא יעמדו על 5,000 ש"ח אולם מטעמים מיוחדים שירשמו רשאי בית הדין לפסוק פיצוי בסכום אחר.

3. כמו כן נקבע מועד להעברת כספים שנוכו מהמשכורות של העובד. מעביד אשר אינו מעביר סכומים שניכה משכרו של עובד למי שיועדו דינו מאסר שנתיים או קנס. כמו כן מוטלת אחריות על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה בעניין זה. במקרה של הפרת הוראה זו חלה חזקה שנושא המשרה בתאגיד הפר את התחייבותו דלעיל.

4. רמות הענישה שהוזכרו לעיל יוחמרו לגבי עבירות אלה אם העבירות ייעברו בנסיבות מחמירות, שהן ביצוע המעשה בכוונה להשיג טובת הנאה למעביד או אחר או בכוונה להימנע מתשלום המגיע לעובד או שמשולם עבורו.

5. במקרה של סכסוך ומחלוקת, חובת ההוכחה להוכיח את שעות העבודה של העובד חלה על המעביד. על המעביד לנהל פנקס שעות עבודה. הדרישה היא לניהול הפנקס באופן שוטף ולערוך אותו באמצעים מכנים, דיגיטליים או אלקטרוניים או אם נערך בכתב – בחתימת יד העובד מידי יום ובאישור האחראי שמינה המעביד.

6. באשר לשעות נוספות, במקרה של מחלוקת חלה חובת ההוכחה על המעביד אולם רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות.

7. בתובענה של עובד שעילותיה השנויות במחלוקת הן: אי תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה אי פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות והמעביד שחייב במסירת תלוש שכר לא מסר תלוש שכר לעובד, או מסר תלוש שלא נכללו בו הרכיבים האמורה, החזקה היא כי נקבע לעובד שכר כולל בניגוד להוראות סעיף 5 לחוק ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל, שהרכיבים האמורים אינם כלולים בו, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.

האמור לעיל מהווה תמצות בלבד של התיקון בחוק ואינו מהווה אסמכתא ו/או ייעוץ ו/או הדרכה מכל סוג ומן שהוא.

הכותב, מאיר ברטלר, עו"ד L.L.M, שותף במשרד עורכי דין ברטלר המתמחה בין היתר בדיני עבודה.

מכתבי הוקרה

לידידי עו"ד שמואל ברטלר שלום וברכה! נהניתי מקריאת המכתב והנני חושב כי היטבת לנסח. ממילא הנוסח מאושר ואין מה להוסיף.

פרסומים וחדשות

הנחיות משפטיות בעניין קבלת ערבות מלקוחות

AVI 2821