גישור לפני הליך משפטי

 

נושא הגישור מקודם על ידי בית המשפט ומשרד המשפטים כאחד המכשירים לפתרון העומס בבתי המשפט. בתי המשפט מפנים בעלי דין להליכי גישור. משרדנו השתתף בהצלחה רבה מאוד בגישורים רבים וזאת הן כמגשרים והן כמייצגי צד בהליך הגישור. במאמר זה נדון בנושא חשוב שנמצא בתקופה האחרונה בכותרות. הכוונה היא לנושא הגישור.
1.1 תיקון חדש לתקנות סדר הדין האזרחי בבתי משפט הוסיף את פרק ז'1 שבמהותו עוסק ב"פגישת מהות לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור".

 

1.2 הפירוש של " מהות" כפי שנקבע בתקנות הוא פגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור בהתאם להוראות התקנות החדשות.

1.3 על פי תיקון חדש בתקנות סדרי הדין בבתי המשפט לאחר סיום הגשת כתבי טענות לא יידון בית משפט בתובענה אלא לאחר קיום פגישה של "מהות".

1.4 הפגישה של "המהות" תיערך אצל מגשר שנקבע על ידי בית המשפט. התיקון החדש חל על תביעות שוויון מעל 50,000 ש"ח. החתום מטה , כידוע בודאי לרבים מכם , הוא מגשר מוסמך המופיע ברשימת המגשרים המומלצים של בתי המשפט בישראל.

2. על מנת להכין את לקוחותינו להליך שנהפך לחובה נדון להלן במספר עקרונות של הליך הגישור.

4. גישור מוגדר בחוק בתי המשפט כהליך בו מגשר נועד עם בעלי הדין כדי להביאם להסכמה בדבר הסדרת הסכסוך ביניהם. למגשר אין סמכות להבדיל מבורר או מבית משפט, להכריע בסכסוך.

5. תפקידו של המגשר הוא לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסכמות ביניהם בדרך של מו"מ.

6. הליך הגישור מתנהל באופן שונה מדיוני בוררות או דיונים בבית משפט. כללי הגישור הם:

א. המגשר רשאי לפגוש את הצדדים יחד וכן הוא, אם הוא רוצה בכך יכול לפגוש כל אחד מהצדדי ם לחוד.

ב. המגשר יכול, בהסכמתם של בעלי הדין, להיפגש אותם גם ללא עורכי הדין שלהם.

ג. בהליך הגישור אין בדר"כ פורמליות נוקשה. כל צד רשאי ויכול להעלות את טענותיו בשפתו הוא ובדרך המתאימה לו.

ד. מאחר והמגשר איננו מוסמך להכריע במחלוקת. אין בגישור הבאת ראיות וחקירות של עצמם כמקובל בהליכים אחרים.

ה. מאחר והגישור פחות פורמלי ובמסגרתו מתנהל מו"מ משך הגישור הוא בדרך כלל קצר יותר מהליכים אחרים.

ו. ניתן להפסיק גישור בכל שלב.

7. הגישור בדרך כלל מתחיל בהסבר של המגשר על הליך הגישור ובחתימת הצדדים על הסכם גישור.
* בגישור שמועבר ע"י בית המשפט, בהיעדר הסכם גישור יהיה ההסכם שבתקנות הגישור הסכם הגישור בין הצדדים.

8.1 ניתן להגיע לגישור בהסכמת הצדדים בטרם נקיטת הליכים משפטיים. ניתן גם להגיע לגישור לאחר שכבר החלו הליכים משפטיים.

8.2 בית המשפט בכל שלב של הדיון רשאי להציע לצדדים להפנות את הסכסוך לגישור וכעת אף נקבעו הליכי גישור חובה לפני תחילת הדיונים.

9. מגשר יכול להיבחר בהסכמה ע"י הצדדים. אם הצדדים לא מסכימים על מגשר מוסמך לבית המשפט יש רשימת מגשרים מוסמכים והוא רשאי למנות למגשר אחד מהמגשרים שברשימה.

10. מיהו המגשר:

כיום ישנם מקומות מוכרים המוסמכים להכשיר אנשי מקצוע כמגשרים ואף נותנים להם תעודה המוכיחה על ההכשרה. החתום מטה עבר את קורס הגישור בלשכת עורכי הדין.
חיסיון:
11. אנשים רבים חוששים שהגישור והנאמר בו יפגע בהם מאחר ויחשבו סודות במהלכו. לעניין זה קובע סעיף 79 ג' (ד) לחוק בתי המשפט כי "דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה במשפט אזרחי". דהיינו, על הליכי הגישור חלה חובת סודיות.

12. למגשר יש חובות כמובן והן מפורטות בתקנות בתי המשפט (גישור)

א. חובה לנהוג בהגינות בתום לב וללא משווא פנים.

ב. המגשר יסרב לקבל מינוי אם:
1) היה קשר בינו לבין אחד מבעלי הדין.
2) הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים.

ג. המגשר חייב להעמיד את בעלי הדין על הצורך להתחשב בענייני קטין, פסול דין.

ד. המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור שלא יכול היה לקבלו באופן סביר בדרך אחרת.

ה. המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור.

ו. אם צד אחד ביקש כי מידע שמסר ישמר כסוד על המגשר לשמור על הסוד גם בפני צד שני.

ז. למגשר אסור לייעץ לבעלי הדין בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו וכן אסור לו לתת חוות דעת גם עם העניין שהתעורר בגישור הוא בתחום מומחיותו.

ח. המגשר לא צד להסדר גישור לא יוטלו עליו חובות ולא יהיו לו זכויות.

13. המגשר גובה שכר טרחה. אך שכ"ט זה לא יהיה מותנה בתוצאת גישור ולא יחושב לפי ערך נשוא הגישור. שכ"ט משולם גם אם הגישור לא מצליח.

14. חובות הצדדים: לנהוג בתום לב והגינות. הם רשאים להפסיק את הדיון בכל עת.
* גם המגשר רשאי להפסיק את הגישור:

א. אם הוא חושב הגישור לא מתאים לצדדים.
ב. אם אין שיתוף פעולה של הצדדים.
ג. אין סיכוי להגיע לגישור.
ד. הסדר הגישור בלתי הוגן בעליל.
ה. חוסר תום לב של הצדדים או מי מהם.

15.1 הסדר גישור מסתיים אם הוא מצליח בהסכם. את ההסדר עורכים בעלי הדין או המגשר בכתב. בסוף חותמים הצדדים והמגשר על ההסכם.

15.2 אם הגישור היה לאחר נקיטת הליכים משפטיים בית משפט רשאי לתת תוקף של פסק דין להסדר גישור ואף לזמן את בעלי הדין שיתנו לו הסבר על ההסכם.

16. בהליך הגישור יש לפעול בשיקול דעת ולהקפיד להקשיב לצד השני ולמגשר. חרף האווירה הידידותית לכאורה יש לשקול את ההצעות בכובד ראש ולהציע הצעות רק לאחר בחינתן לעומק.

לסיכום:
הגישור הוא דרך לפיתרון סכסוכים באופן שעשוי לפתור ולמנוע פגיעות. הצדדים בגישור יכולים לבטא רגשות ואף עשויים להסדיר מערכות יחסים שנפגעו. הסדר הגישור שמושג במו"מ לא מביא לתוצאה של מנצח מפסיד אלא השאיפה היא כאמור להגיע להסכמה.
מצד שני יתכן כי הגישור לא מתאים לכל אחד וגם לא לכל מקרה ועל כן יש לבחון את ההתאמה לפני תחילת ההליך.

הכותב, שמואל ברטלר, עו"ד L.L.M ומגשר מוסמך, שותף במשרד עורכי דין ברטלר

מכתבי הוקרה

שלום רב, תוצאה מעולה, תודה רבה על הטיפול המסור ומוצלח.

פרסומים וחדשות

סוגיות שונות בנושא מקרקעין

AVI 2821