זכויות יוצרים ופרוצידורה אזרחית

 

כהרגלו של משרדנו להלן מספר עדכונים רלוונטים בנושאים: זכויות יוצרים ועיקולים זמניים, אשר עשויים לעניין את לקוחותינו.

 

1. בתי משפט:

עיקולים זמניים:

1.1 בעקבות פניות רבות למשרדנו להטלת עיקולים זמניים מצד אחד ולביטול עיקולים שהוטלו מצד שני, להלן מספר עקרונות הנדרשים על ידי כב' בית המשפט לצורך הטלת עיקול זמני. העדרם של העקרונות הנדונים יצדיק את ביטול העיקול הזמני ככל שהוטל.

1.2 בתי המשפט קובעים כי לאור חוק יסוד כב' האדם וחרותו, צו עיקול זמני לא יינתן על דרך השגרה. ע"א 3777/00.

1.3 על רקע חקיקת חוק כב' יסוד האדם וחרותו שהכיר בזכות הקניין כזכות חוקתית, שומה על בית המשפט לייחס משקל רב מבעבר לאיכות הראיות שיש בהן כדי לתמוך בבקשת העיקול.

1.4 על המבקש את העיקול הזמני לפעול בתום לב ולהגיע לבית המשפט בידיים נקיות. הסתרת עובדות מבית המשפט תחשב בחוסר תום לב.
כב' השופט י. גורן בספרו, סוגיות בסדר דין אזרחי, מה' שמינית עמ' 488.

1.5 שיהוי ומניעות: על המבקש להטיל את צו העיקול לפעול ללא שיהוי להגשת הבקשה. שיהוי בהגשת הבקשה עלול לגרום לאי קבלת הבקשה או לביטול הצו שניתן במעמד צד אחד.

1.6 על המבקש את צו העיקול להוכיח כי קיים חשש סביר שפסק הדין לא יכובד במידה ולא יוטל צו העיקול.

1.7 לצורך הטלת צו עיקול יש להוכיח כי מאזן הנוחות ומבחן המידתיות נוטה לטובת הטלת צו העיקול.

1.8 על המבקש את צו העיקול להבאות ולו לכאורה את קיומה של עילת התביעה. רע"א 5093/93 פ.א. ארבן בע"מ נ' א.ב.ר. שותפות לבניין ופיתוח.

1.9 לפני הגשת בקשה להטלת עיקולים, כדאי לשקול את העובדה לפיה צו עיקול זמני הינו סעד הפוגע בקניין האחר. הטלת עיקול שלא כדין עלולה לגרום בעקבותיה תביעה להטבת הנזקים שנגרמו. כמו כן יש להתאים בין סכום העיקול המבוקש לסכום התביעה והנזק.

2. זכויות יוצרים ומסחר הוגן:

2.1 מן הראוי לציין כי בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 כפי שתוקן בשנת תשס"ו הוקמה למעשה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. סעיף 19 א' לחוק. עובדי הרשות יפעלו על פי הוראות הממונה ובין תפקידיהם לטפל בתלונות, לערוך וליזום סקרים, לטפל בקבילות ולטפל בכל עניין הקשור להגנת הצרכן. לעניין זה גם חוק ההסדרים במשק הנדונה תיקוני חקיקה.

2.2 בכך מתחזקת המגמה להבטחת סחר הוגן ותחרות הוגן.

2.3 בעניין זה דנו, אם כי בצורה שונה, חוק עוולות מסחריות הדן בעיקרון במסחר לא הוגן. בין השאר דן החוק בגניבת עין, בתיאור כוזב, בהתערבות לא הוגנת, בסודות מסחריים וגזילתם וכן בסעדים המוקנים למי שנפגע כתוצאה מהפרת החוק.

2.4 פיצויים בלא הוכחת נזק:

א. יש לשים לב לכך שהן בחוק עוולות מסחריות והן בפקודת זכות יוצרים נקבעו פיצויים ללא הוכחת נזק. בחוק עוולות מסחריות הפיצויים ללא הוכחת נזק עומדים על סך של 100,000 ש"ח לעוולה אחת. בפקודת זכות יוצרים נקבעו פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שלא יפחת מ - 10,000 ש"ח ולא יעלה על 20,000 ש"ח לכל הפרה.

ב. שני חוקים אלו משלימים ומגבים אחד את השני, דהיינו, במקרים בהם לא קיימת זכות יוצרים אולם קיימת גניבת עין התביעה תהיה לפי חוק עוולות מסחריות.

3 כללי:

האמור לעיל מובא בתמציתיות ובקיצור ואין הוא מהווה חוות דעת משפטית או אחרת או המלצה מכל סוג שהוא.
נשמח לענות לכל שאלה שמתעוררת.

שמואל ברטלר, עו"ד

מכתבי הוקרה

יפה מאוד, בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל הנוגעים במעשה.

פרסומים וחדשות

חובת ההוכחה - שעות נוספות

AVI 2821