עיקולים זמניים

 

1.1 בעקבות פניות רבות למשרדנו להטלת עיקולים זמניים מצד אחד ולביטול עיקולים שהוטלו מצד שני, להלן מספר עקרונות הנדרשים על ידי כב' בית המשפט לצורך הטלת עיקול זמני. העדרם של העקרונות הנדונים יצדיק את ביטול העיקול הזמני ככל שהוטל.
1.2 בתי המשפט קובעים כי לאור חוק יסוד כב' האדם וחרותו, צו עיקול זמני לא יינתן על דרך השגרה. ע"א 3777/00.
1.3 על רקע חקיקת חוק כב' יסוד האדם וחרותו שהכיר בזכות הקניין כזכות חוקתית, שומה על בית המשפט לייחס משקל רב מבעבר לאיכות הראיות שיש בהן כדי לתמוך בבקשת העיקול.
1.4 על המבקש את העיקול הזמני לפעול בתום לב ולהגיע לבית המשפט בידיים נקיות. הסתרת עובדות מבית המשפט תחשב בחוסר תום לב. כב' השופט י. גורן בספרו, סוגיות בסדר דין אזרחי, מה' שמינית עמ' 488.
1.5 שיהוי ומניעות: על המבקש להטיל את צו העיקול לפעול ללא שיהוי להגשת הבקשה. שיהוי בהגשת הבקשה עלול לגרום לאי קבלת הבקשה או לביטול הצו שניתן במעמד צד אחד.
1.6 על המבקש את צו העיקול להוכיח כי קיים חשש סביר שפסק הדין לא יכובד במידה ולא יוטל צו העיקול.
1.7 לצורך הטלת צו עיקול יש להוכיח כי מאזן הנוחות ומבחן המידתיות נוטה לטובת הטלת צו העיקול.
1.8 על המבקש את צו העיקול להבאות ולו לכאורה את קיומה של עילת התביעה. רע"א 5093/93 פ.א. ארבן בע"מ נ' א.ב.ר. שותפות לבניין ופיתוח.
1.9 לפני הגשת בקשה להטלת עיקולים, כדאי לשקול את העובדה לפיה צו עיקול זמני הינו סעד הפוגע בקניין האחר. הטלת עיקול שלא כדין עלולה לגרום בעקבותיה תביעה להטבת הנזקים שנגרמו. כמו כן יש להתאים בין סכום העיקול המבוקש לסכום התביעה והנזק.

 

*האמור לעיל מובא בתמציתיות ובקיצור ואין הוא מהווה חוות דעת משפטית או אחרת או המלצה מכל סוג שהוא.

מכתבי הוקרה

ידידי ישר כוח כל הכבוד

פרסומים וחדשות

פטור ממס שבח על הסכום האינפלציוני

ביום 13.10.15 אישרה הכנסת תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון 82) לפיו במכירת דירה מזכה שהחישוב לגביה נערך לפי שיטת החישוב הלינארי יחול פטור ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב.  תחולת התיקון נקבעה רטרו אקטיבי ליום 01.01.2014.

 

AVI 2821