ערבות/בטחונות

 

נושא הערבות / בטחונות מעסיק רבים מלקוחותינו. להלן ננסה להאיר תחום משפטי זה.

 

1. הסיבות והמטרות לדרישות הערבות יכולות להיות רבות ומגוונות לדוגמא:

א. מטרת הערבות יכולה להיות להבטחת תשלום שכר דירה ופינוי.

ב. מטרת הערבות יכולה להיות להבטחת תשלומי משכנתא.

ג. מטרת הערבות יכולה להיות להבטחת תשלום חוב.

ד. מטרת הערבות יכולה להיות להבטחת ביצוע.

2. פעמים רבות מידי החתימה התמימה על כתב הערבות הופכת להיות איום קיומי וגוררת את הערב התמים למסכת משפטית מורכבת ולתשלום סכומים גבוהים מאוד בגין חוב שהוא עצמו לא יצר.

3. ננסה במאמר זה להאיר במקצת תחום זה.

4. חוק הערבות מגדיר את מהות הערבות ואת זכויות וחובות הערב הנושה.

5. מהי הערבות – הערבות היא התחייבות של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי צד שלישי. הערבות יכולה להיות לחיוב כולו או חלקו לחיוב קיים או עתיד לבוא.

6. ערבות נוצרת בהסכם בין החייב לנושה או בהודעה על הערבות לנושה. מומלץ מאוד מאוד לקרוא היטב את הסכם הערבות גם אם מדובר באותיות קטנות. יש להתייעץ בכל עניין ולהיות בטוחים כי כל האמור בערבות מובן. יצויין כי ברוב הסכמי הערבות מחויב הערב גם בתשלום חובות, הוצאות ונזק שייגרם לנושה בגין החייב.

7. ברצונו לציין כי ניתן להגביל את סכום הערבות ורצוי תמיד לקבוע מראש את הסכום ולא לערוב לסכומים לא ידועים.

8. מספר עניינים ישפיעו על הערב:

א. אם הוקטן החיוב תוקטן הערבות.

ב. אם הנושה הפטיר את החייב מופטר הערב.

ג. אם יש שינוי בחיוב הנערב אזי הערב יכול למלא את הערבות או לבטל את הערבות אם השינוי היה יסודי ופגע בזכויותיו.

ד. אם הנושה גרם לאי מילוי החיוב הערב מופטר מהערבות.

ה. אם הנושה גרם לפקיעת בטחון אחר שהיה לו לחיוב מופטר הערב בסכום הנזק שנגרם לו עקב כך.

9. לערב עומדת מספר טענות הגנה: לפני שנדון בהן בקצרה נציין כי ערבים רבים טוענים כי לא קראו על מה חתמו ולא הבינו את המשמעות של חתימתם. טענה זאת קשה מאוד להוכחה. הכלל הוא כי אדם מוחזק כמי שידע על מה הוא חותם.

לעניין טענות הגנה קובע סעיף 9 לחוק מספר טענות:

א. כל טענה שעומדת לחייב כלפי הנושה עומדת לערב.

ב. במקרה התיישנות של תביעה של הנושה נגד החייב אזי גם התביעה נגד הערב מתיישנת.

ג. נסיבות בהן הנושה לא פעל על פי הקבוע בחוק או עפ"י הסכם הערבות מספקות לערב במקרים מסויימים טענות הגנה נגד דרישת התשלום.

לערב יש זכויות כלפי החייב:

10. א. החייב הוא שגרם לחוב. לכן במקרה בו הערב מחויב בגין החייב אזי רשאי הערב לחזור לחייב ולהיפרע ממנו מה ששולם בתוספת הוצאות סבירות שהוציא ובתוספת ריבית.

ב. זכות החזרה לחייב תבוטל אם הערב לא התגונן בטענת הגנה שהיתה ידועה לו ושבגינה יכול להיה להיות מופטר מהערבות.

* זכות החזרה לא תבוטל אם הערב שלח לחייב מכתב בו הודיע על כוונת התשלום ונתן מספיק זמן לחייב לפנות לבית המשפט.

ג. אם החיוב היה מובטח בשעבוד של נכס אזי לאחר התשלום יעבור השעבוד לזכות הערב להבטחת זכותו לחזור ולקבל את כספו מהחייב.

11. ניתן לבטל ערבות לחיוב עתידי כל עוד לא נוצר החיוב הנערב. הביטול יהיה בהודעה בכתב אולם על הערב יהיה לפצות את הנושה בגין הנזק שנגרם לו עקב הביטול.

12. ערבות של ערב יחיד –

א. בשל מקרים רבים של מימוש ערבויות תוקן חוק הערבות והוספה לו תוספת בפרק ב' הנקראת ערבות ערב יחיד.

ב. נציין כי:
1) ערב יחיד – הוא מי שאינו תאגיד ולא בן זוג או שותף של החייב.
2) ערב מוגן הוא:
א) ערב יחיד – שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 60,000 ש"ח.
או
ב) ערב שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 500,000 ש"ח ובלבד שהחיוב נועד לרכישת דירה לחייב לילדיו הבגירים או להוריו.

3) הגנות לערב יחיד: באופן עקרוני לערב יחיד מוענקות הגנות נוספות בחוק לדוגמא:

3.1) א) הערב ערב רק לסכום הנקוב בהסכם ולתוספות הקבועות בחוק.

ב) לא רשום סכום פטור הערב מערבותו.

3.2) על נושה חלה חובת גילוי מורחבת כלפי הערב ועליו לגלות לו פרטים רבים בנוגע לערבות. (תקופת חיוב, שיעור חבות, הצמדה, מספר ערבים וכיוצ"ב).

3.3) תוצאות של אי גילוי נקבעו בחוק והן החל מפטור חלק ונערבות ועד למילוי ערבות לפי אומד דעת הערב ביום חתימת ההסכם.

4) חובה נוספת היא לתת לערב את חוזה הערבות ולאפשר לו להתבונן בחוזה קודם לחתימה.

5) הנושה חייב לתת לערב הודעה תוך 90 יום מיום שהחייב הפר את התחייבותו לנושה.

6) תביעה נגד ערב יחיד תוגש למעט במקרים מסויימים שנקבע בחוק רק לאחר שניתן פסק דין נגד החייב ויו"ר הוצל"פ אישר כי ננקטו כל ההליכים נגד החייב לגביית החוב ממנו.

לסיכום:
מאחר ומתן ערבות היא פעולה שיש לה השלכות רבות מומלץ לבדוק את המסמכים לפני החתימה ולהבין את משמעותם. יש לבדוק את מצב החייב ויכולתו הכלכלית.
יש לעקוב אחרי ההחזרים של החוב ולבדוק את עמידתו של החייב בהתחייבותו.
ברור כי כמה שיותר ערבים ובטחונות טובים לחיוב מקטינים את האחריות האישית.

הכותב, שמואל ברטלר עו"ד, שותף במשרד ברטלר - משרד עורכי דין.

עדכון זה מבוסס על ההרצאה שניתנה על ידנו בתכנית הזווית המשפטית ברדיו 93FM. אין באמור משום חוות דעת המלצה או ייעוץ. על כל מקרה להיבחן לפי נסיבותיו.

מכתבי הוקרה

אשתי ואני מודים לך על הטיפול המסור והמקצועי ללא רבב, על הביטחון שאתה משרה בנו בתוך ידיעה שאנו בידיים טובות וההרגשה שיש מי שדואג לאינטרסים שלנו בצורה אבסולוטית.

פרסומים וחדשות

זרקור על הסכם דיור מוגן- דייר

AVI 2821