הילכת פוליטי

 

להלן סקירה על הילכת פוליטי אשר עוסקת בדרך לחישוב השבח הריאלי הנצמד על נכס מקרקעין, כאשר ניתן להוכיח את מועד השבחת הנכס, והפיכת אותה הלכה על ידי בית המשפט העליון

 

ביום 28.5.08 ניתן על ידי כב' בית המשפט העליון פסק הדין, ע"א 8569/06, בערעור על פסק דינה של ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין הדרך הנכונה לשומת מס השבח כאשר ידוע על מועד צמיחת השבח הריאלי (להלן: "הלכת פוליטי").

בקצרה להלן תקציר לגבי השינויים בחקיקה ובפסיקה בנוגע לאופן חישוב השבח הריאלי הנצמד על הנכס הנמכר:

ביום 7.11.01 הוגשו המלצות ועדת רבינוביץ אשר עסקה ברפורמה במערכת מיסוי המקרקעין. בין יתר המסקנות של הועדה הוחלט להפחית את שיעור מס השבח ל – 25% החל מהיום הקובע שנקבע ליום הגשת המסקנות.

לאור החלטת הועדה תוקן חוק מיסוי מקרקעין. סעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קובע כי לצורך חישוב מס השבח יש לחלק בעת חישוב השבח את השבח הריאלי באופן לינארי, קרי השבח הריאלי שנצמד על נכס המקרקעין וחולק בין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום 7.11.01 ובין התקופה שמיום 7.11.01 ועד ליום המכירה בהתאם ליחס שבין פרקי הזמן הנ"ל.

במקרה של מר פוליטי הנ"ל, קיבלה ועדת ערר את עמדתו של מר פוליטי וקבעה כי החלוקה הלינארית דלעיל איננה חזקה חלוטה ובמקרה שניתן להוכיח את מועד צמיחת השבח הריאלי יש לערוך את החישוב בהתאם לעלות השבח האמיתית ולא בהתאם לחזקה שנקבעה בחוק.

על פסק דין זה כאמור הוגש ערעור לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הערער על פיה וקבע כי לא ניתן לסטות מהנוסחה לחישוב מס השבח הקבועה בסעיף 47 לחוק.

כב' בית המשפט העליון קבע כי הבחירה בנוסחה הלינארית, שאין לסטות ממנה, היא בעל תכלית ברורה. שיטת החישוב הלינארי לגישת בית המשפט העליון תגשים תכליות של יעילות, ודאות ויציבות. חריגה משיטת החישוב הלינארית, לשיטת בית המשפט העליון גם אינה מתיישבת עם יתר הוראותיו של החוק.

הכותב, עו"ד מאיר ברטלר LLM, שותף במשרד עורכי דין ברטלר, המתמחה בין היתר במיסוי מקרקעין.

אין לראות באמור לעיל משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר, כרגיל, תודה רבה חבר!

פרסומים וחדשות

חוק המכר דירות

AVI 2821