מתנה ודרכי ביטולה

 

להלן, על קצה המזלג, סיקור משפטי בנושא המתנה ודרכי ביטולה
לאחרונה נשאלו על ידי לקוחותינו שאלות רבות בנושא מתן מתנה והדרכים לביטולה. לפיכך ננסה במאמר קצר זה להבהיר במעט את נושא המתנה על מנת שהדברים יהיו לעזר ויבהירו נושא חשוב זה.

 

א. מהות מתנה:

1. מתנה היא הקניה של נכס ללא תמורה.

2. מתנה יכולה להיות מטלטלין (מכונית) מקרקעין או זכויות (זכות לקבל לקרקע).

3. מתנה יכולה להיות גם בויתור של נותן המתנה על זכות כלפי מקבל מתנה או במחילה של נותן המתנה על חיוב של מי שמקבל את המתנה.

ב. כיצד נגמרת המתנה: מתנה נגמרת בהקניית דבר, מתנה על ידי הנותן למקבל המתנה.
ג. תנאים וחיובים: מתנה יכולה להיות על תנאי.

1. מתנה יכולה לחייב את מקבל המתנה לעשות מעשה בדבר המתנה.

2. מתנה יכולה לחייב את מקבל המתנה להימנע מלעשות מעשה.

ד. מי רשאי לדרוש מילוי החיובים:

1. נותן מתנה.

2. מי שהחיוב הוא לזכותו. לדוגמא הדירה במתנה לבן אבל הוא חייב לדאוג לאמא. אמא יכולה לדרוש קיום החיוב.

3. אם המדובר בעניין לציבור יועץ משפטי לממשלה או בא כוחו.

4. התחייבות ליתן מתנה: התחייבות לתת מתנה דורשת מסמך בכתב.

5. חזרה מהתחייבות לתת מתנה: ההחזרה אפשרית כל עוד מי שמקבל את המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על
ההתחייבות. דוגמא: מקבל ההתחייבות למתנה של דירה 4 חדרים מכר את דירתו בת 2 חדרים על בסיס ההתחייבות. במקרה כזה נותן המתנה לא רשאי לחזור בו מההתחייבות. במקרים של חזרה מהתחייבות אין אפילו צורך במתן הסברים.
ניתן לוותר בכתב על רשות לחזור מההתחייבות.

יש לשים לב כי בתיק תמ"ש (חיפה) 15650/02 נקבע כי חתימה על יפוי כח בלתי חוזר מהווה הודאה באי יכולת חזרה מהמתנה. נקבע בתיק תמ"ש 59181/06 כי זכות חזרה ממתנה היא זכות אישית ואיננה עוברת ליורשים או לעזבון.

6. התנהלות מחפירה: נותן מתנה רשאי לחזור מהמתנה אם היתה התנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי נותן המתנה או בן משפחתו. חזרה אפשרית גם במקרים של הרעה ניכרת שחלה במצב הכלכלי של נותן המתנה. התנהלות מחפירה יכולה להיות גם של שלוח או אף בעצימת עניינים של מקבל המתנה.

בתיק תמ"ש 25500/06 נקבע כי התנהגות מחפירה יש לפרש באופן רחב וכי על מקבל מתנה לנהוג בתום לב. יחד עם זאת, במקרים של אי עמידה בנטל להוכיח התנהגות מחפירה או מקרה בו הנותן הוא שגרם להתנהגות המחפירה לא תהיה לנותן המתנה זכות לביטול המתנה.

הקניית מתנה:
7. בעלות בדבר מתנה עוברת במסירת דבר ליד. מסירת מסמך שמזכה בקבלת הנכס. הכל כפוף להוראות הדין. כאן יש להדגיש כי עסקה במקרקעין מסתיימת ברישום וכל עוד לא הסתיימה העסקה המדובר בהתחייבות למתן מתנה.
הערות נוספות:
8. בנוסף לסייגים הקבועים בחוק המתנה בעניין ביטול מתנה יתכן כי יראו בביטול מתנה מעין מכר חוזר כשמדובר במקרקעין ועל כן פעולה כזו עוד עלולה להיות מחויבת במס.

לסיכום:
מתן מתנה היא פעולה משפטית בעלת השלכות רבות מאוד. הרבה עצב יש בתיקים המשפטיים בהן מתבררות מחלוקות משפחתיות בעניין מתנה ועל כן רצוי להקדיש זמן ומחשבה רבה מאוד לפני מתן המתנה.

אין באמור משום ייעוץ או חוות דעת משפטית.
המאמר מבוסס על פינתנו המשפטית הזוית המשפטית ברדיו 93FM ששודר ביום 11.6.08.

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר שלום רב, הריני להודיעך כי הושלם הליך רישומה של הגב' כבעלים של הדירה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים (טאבו) אני מודה לך על טיפולך המסור.

פרסומים וחדשות

חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים

ביום 25.72017 עברה בכנסת הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 108 - הוראת שעה) בקריאה שלישית.
 הוראת החוק, שמטרתה הגדלת מספר הדירות הקטנות ובעיקר של שלושה חדרים (דירות המשמשות בעיקר זוגות צעירים וקשישים), מחייבת את הוועדה המקומית לתת הקלה של תוספת דירות למגורים של 10%, בהתמלא התנאים הקבועים בהוראת השעה וביחס לתוכניות שאושרו עד שנת 2011.

AVI 2821