רכוש משותף וזכויות בניה

 

סכסוכים רבים מתעוררים בין דיירים בבית המשותף. נקודת מחלוקת שצומצמה היא נושא של שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה. עניין זה מתעורר כעת ביתר שאת עקב הבניה על גגות הבניינים והכנת הבניינים המשותפים למקרים של רעידות אדמה. להלן סקירה משפטית קצרה בעניין זה.
מקרקעין:

 

1.1 סכסוכים רבים מתעוררים בין דיירים בבית המשותף.

1.2 נקודת מחלוקת שצומצמה היא נושא של שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה. עניין זה מתעורר כעת ביתר שאת עקב הבניה על גגות הבניינים והכנת הבניינים המשותפים למקרים של רעידות אדמה.

1.3 סעיף 71 ב' לחוק המקרקעין קובע כי רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם בניה שמטרתה הרחבתה של אותה דירה וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך כך.

1.4 באם התקבלה ההחלטה חייב בעל הדירה לשלם במועד ההחלטה תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנה להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו ברכוש המשותף. בהיעדר הסכמה יקבע שמאי מקרקעין את גובה תשלומי האיזון.

1.5 מי שמתנגד להרחבה כאמור רשאי לפנות למפקח בלשכת רישום המקרקעין. גם בעל דירה המבקש למנות שמאי או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח. מועד הגשת התביעה למפקח מוגבל ל - 30 יום מיום קבלת ההחלטה או מיום המצאתה.
מטעמים מיוחדים יכול המפקח להאריך את המועד.

1.6 בעל דירה שנהנה מהחלטה רואים אותו כמי שמסכים להגדלה כאמור גם לדירה אחרת.

1.7 ניתן לקבוע בתקנון מוסכם כי ההוראות דלעיל לא יחולו. באם קיימת כבר בתקנון הוראה בעניינים דלעיל אין באמור בחוק בכדי לפגוע בכך.

* אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי. כל מקרה יש לבחון לגופו של עניין.

שמואל ברטלר עו"ד
שותף במשרד יעקב ברטלר עו"ד

מכתבי הוקרה

ידידי ישר כוח כל הכבוד

פרסומים וחדשות

פטור ממס שבח על הסכום האינפלציוני

ביום 13.10.15 אישרה הכנסת תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון 82) לפיו במכירת דירה מזכה שהחישוב לגביה נערך לפי שיטת החישוב הלינארי יחול פטור ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב.  תחולת התיקון נקבעה רטרו אקטיבי ליום 01.01.2014.

 

AVI 2821