הרמת מסך בחברה

 

1. פעמים רבות מידי חברות המתקשרות בהסכמים אינן מכבדות את ההסכמים ומותירות אחריהן חובות ונושים שאיבדו את
כספם.

 

2. במקרים מסויימים ניתן לתבוע באופן אישי את בעלי המניות ולעיתים אורגנים שונים של אותן חברות. תביעות מסוג זה
הן חריג לכלל לפיו החברה הינה אישיות נפרדת ובעלת יכולת לתבוע ולהיתבע.

3. ההלכה היא כי "הרמת מסך תכליתה למנוע שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה כדי לממש מטרה הרצויה
לבעלי המניות. הרמת מסך כזו מכוונת כנגד בעלי המניות שביקשו לנצל את תורת האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד
למטרה לא כשרה.... כשהם מבקשים להסתתר מאחורי המסך החוצץ ולהינצל מחמת תביעתם של הניזוקים או משפטי זעמו
של החוק". ע"א 4604/90 אולה מוברמן נ' תל מר בע"מ.

4. בחוק החברות, התשכ"ט – 1999 נקבעו מספר הוראות המטילות חבות אישית על ארגונים ובעלי מניות של אותן חברות.
5. בסעיף 6 א' לחוק החברות פורטו מקרים חריגים בהם יאפשר כב' בית המשפט את הרמת המסך:

"6. (א) (1) בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעלי מניה בה, אם מצא כי בנסיבות
הענין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:
(א) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;

(ב) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר
ליכולתה לפרוע את חובותיה, ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור, ובשים לב לאחזקותיו

ומילוי חובותיו כלפי החברה לפי סעיפים 192 ו – 193 ובשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו אדם כמודע לשימוש כאמור בפסקה (1) (א) או (ב) גם אם חשד בדבר טיב

ההתנהגות או בדבר. "

6. בנוסף יש להזכיר כי חובתם של בעלי המניות לנהוג בתום לב. אחריות אישית של בעלי מניות קמה להם גם עקב מחדלים
שביצעו כלפי הנושים.

7. בת.א. 3564/00, בו ייצג משרדנו, משרד עורכי דין ברטלר, את הנושה הנפגע, חייב כב' בית המשפט את בעלי המניות
לשלם את חוב החברה לנושה אותו ייצגנו. כב' בית המשפט קבע כי אותם בעלי מניות הציגו מצגי שווא לנושה ולא דיווחו
לנושה, מרשתנו, על מועד חיסול עסקי החברה ועל הדחיפות בה יש לנהוג במגעים בין הצדדים טרם חיסול עסקי
החברה. פסק הדין פורסם באתר משרדנו.

8. אומנם מקרי הרמת מסך הם חריג אולם בשנים האחרונות קיימת נטיה בפסיקה להרמת מסך בחברות בהן בעלי המניות
התנהלו שלא בדרך הראויה, בחוסר הגינות ובחוסר תום לב.

9. ניתן במידת האפשר "לחסוך" את הליך התביעה "להרמת מסך" ולהחתים את בעלי המניות טרם ההתקשרות על ערבות
לביצוע התחייבויות החברה. דרישה זו איננה קלה לביצוע ונתקלת לעיתים קרובות כהתנגדות של בעלי המניות.

10. אין באמור משום ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת. לכל מקרה יש להתייחס לפי נסיבותיו.
______________________
שמואל ברטלר, עו"ד LLM
שותף בכיר
במשרד עו"ד ברטלר

מכתבי הוקרה

לידידי עו"ד שמואל ברטלר שלום וברכה! נהניתי מקריאת המכתב והנני חושב כי היטבת לנסח. ממילא הנוסח מאושר ואין מה להוסיף.

פרסומים וחדשות

הנחיות משפטיות בעניין קבלת ערבות מלקוחות

AVI 2821