חברה משפחתית - עושק מיעוט

 

המאמר שלהלן ידון בטעת עושק המיעוט ככלל ובייחוד בחברות משפחתיות, מעין שותפות.
1. חברות רבות בארץ הן חברות משפחתיות. בחברות אלו למרבה הצער מתגלים סכסוכים רבים

בין בעלי רוב המניות בחברה לבין בעלי מיעוט המניות בחברה – סכסוכים אלה גורמים לשיתוק ואף להרס החברה.

 

2. סעיף 191 לחוק החברות נועד להגן על מיעוט בעלי המניות בחברה. סעיף 191 (א) לחוק החברות קובע כי:
"א) התנהל ענין מעניניה של חברה בדרך שיש בה משום קיפוח של בעלי המניות שלה, כולם או
חלקם, או שיש חשש מהותי שיתנהל בדרך זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל מניה, לתת הוראות הנראות לו לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו, ובהן הוראות שלפיהן יתנהלו ענייני החברה בעתיד, או הוראות לבעלי המניות בחברה, לפיהן ירכשו הם או החברה כפוף להוראות סעיף 301, מניות ממניותיה. "

בת"א (יר') 7438/05 – בתיה אחזקת נכסים בע"מ נ' קרן טוקטלי ואח' נקבע:
"המונח 'קיפוח' לא הוגדר די צרכו בחוק. הפסיקה, עוד בטרם חקיקת החוק החדש, קבעה כי עילת הקיפוח רחבה היא, והיא עשויה להתאים למקרים שונים שבהם תחושת ההוגנות מורה כי יש לתת סעד לצד הנפגע ממעשיהם של בעלי כח בחברה. יש בה בעילת הקיפוח משום "קביעת נורמה כללית וגמישה להתערבות בית המשפט לשם קביעת נורמה של הוגנות גם בתחום המסחרי של ניהול חברה".

3. כיום יש הקלה באמות המידה הנבחנות לצורך קבלת הסעד שמעניק סעיף 191 לחוק. הדגש מוסט לעבר הקפדה על נורמות התנהגות ראויות והגינות כלפי בעלי מניות המיעוט.

4. בחברה משפחתית, שהיא מעין שותפות, הרצון של בית משפט לעזור למיעוט הוא רב יותר. בחברות כאלו השימוש בכח של הרוב כלפי המיעוט הוא רב יותר ובעל השפעה עמוקה יותר. ת.א. (ת"א) 2466/01 ליאורה חלפון נ' בובלי אהרון.

5. יש לשים לב כי במקרים בהם התביעה מגיעה לבית המשפט גם על הנתבעים מוטל נטל הוכחה. במקרים של תביעות לפי סעיף 191 על התובע להוכיח באופן לכאורי קיום של קיפוח כדי להעביר את הנטל לכתפי הנתבעים שהם בעלי השליטה ואז עליהם להראות שהם פעלו כראוי ושאין בפעולותיהם משום קיפוח. רע"א 3298/00 המחדש משאבות בע"מ נ' לוי עשת.

6. בתי המשפט בארץ דנו לאחרונה בתביעות רבות שהוגשו לפי סעיף 191 לחוק ופסקי הדין שניתנו מנומקים וממצים ביותר.
7. יש לציין כי הקיפוח עצמו גורם לנזק לבעל מניות המיעוט שכן גם אם ימכור את מניותיו יקבל תשלום נמוך מהשווי האמיתי של המניות עקב הקיפוח.

8. עילת קיפוח קמה גם כאשר בעלי המניות מסוכסכים ושונאים איש את רעהו כך שלא מתאפשרת פעילות תקינה של החברה.
9. אין באמור משום ייעוץ ו/או חוות דעת. כל מקרה צריך להיבחן לפי עובדותיו הוא.

הכותב, שמואל ברטלר, עו"ד, שותף במשרד עורכי דין ברטלר המתמחה בין השאר בדיני חברות ולטיגציה אזרחית.+_

מכתבי הוקרה

ערב טוב עו"ד שמואל ברטלר, אכן בשעה טובה, ותודה רבה לך על שהבאת אותנו לנקודה הזו בתהליך – הן בעזרת יכולתיך המקצועיות, וכמו גם בסיוע בעלי המקצוע המעולים שהפנית אותנו אליהם. בברכה, ובהערכה רבה!

פרסומים וחדשות

סימני מסחר

ביום 14.12.11 ניתנה על ידי כב' בית המשפט המחוזי בירושלים,כב' השופטת בן עמי, החלטה עקרונית ומלומדת בבקשה דחופה למתן צו מניעה שהגיש יקב יתיר בע"מ נגד לקוח משרדנו יקב לביא בע"מ. כב' בית המשפט דחה את הבקשה נגד לקוח משרדנו וחייב את הצד השני בהוצאות. ההחלטה עוסקת בשאלות עקרוניות מתחום סימני המסחר וגניבת עין.

להחלטה

AVI 2821