סעיף 18

 • המגפה משפיעה על כולנו ומעוררת מטבע הדברים שאלות משפטיות רבות

  במאמר זה נדון בהשפעות המגיפה על חוזי: מכר, ביצוע, שכירות ועוד תוך בחינת שלושה הבטים:

   1. תנאים לתחולת הפטור עקב סיכול חוזה.

   2.  התוצאות של סיכול החוזה.

   3.  פתרון מוצע.

  סעיף 18 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970 קובע את התנאים שבהם יהא צד לחוזה פטור מההשלכות של אי קיום התחייבויותיו הקבועות בחוזה. הסעיף קובע:

   "18.    (א)     היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

   

מכתבי הוקרה

Thanks very much

פרסומים וחדשות

סיכוני קבוצת רכישה