חוק החוזים

 • בפסק דין זה התקבל ערעורה של חברת פלפוט, לקוחות משרדנו, על פסק הדין של בית משפט השלום בהרצליה. פסק הדין של בית משפט שלום בוטל. נקבע בפסק הדין כי יש לבחון את ההסכם בין הצדדים מבחינת המשמעות, התוכן וההגיון המסחרי שלו. נקבע כי על אף שמנהל חברה חתם על אישור הזמנה עם חותמת החברה מהווה חתימתו באופן האמור את הסכמתו האישית לביצוע ההזמנה. על כן חויב המנהל בתשלום מלוא הזמנתו ממרשתנו על פי המוסכם בין הצדדים.

   

  לעיון בפסק הדין

 • המגפה משפיעה על כולנו ומעוררת מטבע הדברים שאלות משפטיות רבות

  במאמר זה נדון בהשפעות המגיפה על חוזי: מכר, ביצוע, שכירות ועוד תוך בחינת שלושה הבטים:

   1. תנאים לתחולת הפטור עקב סיכול חוזה.

   2.  התוצאות של סיכול החוזה.

   3.  פתרון מוצע.

  סעיף 18 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970 קובע את התנאים שבהם יהא צד לחוזה פטור מההשלכות של אי קיום התחייבויותיו הקבועות בחוזה. הסעיף קובע:

   "18.    (א)     היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

   

 • בתיק זכה זכה לקוח משרדנו בתביעה כספית אשר הוגשה כנגד בני משפחת נמדר היהלומנים. בית המשפט הנכסד קבע כי מר מתי נאמדר חייב גם הוא ביחד ובנפרד עם בנו וזאת על אף שהאב לא חתם על הסכם (פתק בלשון היהלומנים) כלפי התובע.

   

  לעיון בחלק א' של פסק הדין

  לעיון בחלק ב' של פסק הדין 

 • משרדנו ייצג את התובע בתיק. התובע רכש יחד עם קבוצת רוכשים קרקע לבניה רוויה בהרצליה. בשלב הראשון של ההליך הנתבעים קיבלו את המלצת כב' בית המשפט ושיתפו פעולה לרישום הבעלות בחלק מהמגרש על שם התובע. בשלב השני נותר לבית המשפט לדון ולפסוק בתביעת התובע לדמי נזק קבועים בגין הפרת חוזה עקב אי רישום הבעלות בחלק ממגרש על שם התובע. בית המשפט קיבל את עמדת התובע וקבע כי כל אחד מהרוכשים חב בחיובים נפרדים ועצמיים מיתר הרוכשים ואחראי למלא את התחייבויותיו שלו בלבד ועל כן אין קשר להפרות של יתר הרוכשים, ככל שהיו, לבין אחריות הנתבעים לבצע את הרישום של חלק המגרש על שם התובע. בית המשפט חייב את הנתבעים בתשלום הפיצוי המוסכם. ערעור לבית המשפט העליון נדחה, לאחר שהוסכם על תיקון טעות קולמוס שנפלה בסכום הפסוק.

   

  לעיון בפסק הדין

 • בתיק זה ייצג משרדנו חברה אשר מכרה ציוד להקמת סופרמרקט באשדוד. הסחורה סופקה אולם החוב לא שולם. לטענת הנתבעים, הם רכשו את הסופרמרקט מצד ג' שהיה בקשר עם התובעת, שילמו לו עבור הסופרמרקט לרבות הטובין של התובעת וכי אין כל יריבות בין הצדדים. בית המשפט קיבל את טענת התובעת לפי יש לחייב את הנתבעים בעילה של עשיית עושר ולא במשפט, גם אם העסקה בוצעה ע"י צד ג'.

   

  חסר פסק דין באתר הישן

 • ביום 2.11.09 ניתן פסק הדין בתיק הנדון ע"י כב' השופט מאיר יפרח. התובעים הגישו תביעה על ביטולו החלקי של הסדר דיוני לו ניתן תוקף של החלטת בית משפט. הביטול התייחס לויתור התובעים על זכות התביעה שלהם כלפי לקוחה של משרדנו.עילת התביעה היתה הטעיית התובעים בידי הנתבעים וכן הפעלת לחץ כלכלי לא הוגן במהלך המו"מ. בית המשפט לאחר שניתח לעומק את ההלכות המשפטיות בעניין מעמדם של הסכמי פשרה שאושרו על ידי בית המשפט וההלכות הנוגעות לפגם של הטעיה וכפיה קבע כי אין לבטל את ההסדר ובכך קיבלת את טענותינו.

   

  לעיון בפסק הדין

 • כנגד לקוחה של משרדנו הוגשה תביעה בסך של כ-450,000 ₪ וזאת, על פי כתב התביעה, בגין הפרה של הסכם הפצה בלעדי. פסק דין ניתן ביום 12.2.12. פסה"ד מנתח את משמעות חוזה הפצה שאינו חתום על ידי צד לחוזה, הוכחת העדר הסכם באמצעות עדויות וראיות ופיצול סעדים בשלב סיכומים. כב' בית משפט השלום הנכבד בירושלים, כב' השופטת תמר בר אשר צבן, דחה את התביעה נגד מרשתנו. כב' בית המשפט חייב את הצד השני, התובעת, בתשלום למרשתנו של הוצאות ושכר טרחה בשיעור של 25,000 ₪. פסה"ד מצוי באתר המשרד.

   

  לקריאת פסה"ד

 • ביום 18.4.10 ניתן פסק דין בתיק הנדון ע"י כב' השופט מנחם קליין. מרשתנו, חברת ויזארט בע"מ, הגישה תביעה כנגד הנתבעים בגין כספים שהגיעו לה מהם על פי הסכם התקשרות להפצת מוצרים, לאחר שהסכם זה בוטל על ידי הצדדים ומכוחו. מנגד הגישו הנתבעים תביעה כנגד מרשתנו לחייבה בתשלום כספים בגין בין היתר אובדן מכירות, קיזוז ביתר ועוד. בית המשפט הנכבד, לאחר ניתוח של פרשנות החוזה בראי המשפטי, קיבל את גירסת התובעת ודחה את התביעה שכנגד.

   

  לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

Thanks very much

פרסומים וחדשות

סיכוני קבוצת רכישה